KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 920/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กรวัตถุประสงค์ :          ด้วย หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมเปรียบปัณยวณิช และศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นั้น

          เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีกร
1 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
2 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
3 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  กรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
4 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
6 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
7 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
8 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
4 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
5 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
6 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
7 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
8 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
9 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
10 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
11 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
12 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
13 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
14 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
2 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
3 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
4 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  กรรมการ
 


หน้าที่ :                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 11 มิถุนายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th