KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลจัดหารายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็กพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระดมเงินทุนโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรองรับการรักษาเฉพาะทางและการส่งต่อระดับภาคเหนือฯวัตถุประสงค์ :ด้วยคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระดมเงินทุนโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรองรับการรักษาเฉพาะทางและการส่งต่อระดับภาคเหนือและศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการบริการสุขภาพสัตว์ในวิทยาเขตดอยคำและเพื่อพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.30 - 18.30 น. ณ สนามกอล์ฟอัลไพน์ เชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนาม :
ที่ปรึกษาจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2558
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 


สั่ง ณ วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th