KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 870/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติวัตถุประสงค์ :                ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อเรื่องSoutheast and East Asian Education and Research Network ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก CMB นั้น

                เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
3 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
4 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
5 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
3 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
4 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
9 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
12 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานกับโรงแรมด้านห้องพัก
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ
1 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
2 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 3 มิถุนายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th