KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1962/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรระดับปริญญาตรีวัตถุประสงค์ :                เพื่อให้การดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 อำนาตตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรระดับปริญญาตรี" ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
4 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
8 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
11 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
12 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
17 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
19 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
20 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
21 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
22 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
23 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
24 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  เลขานุการ
25 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  ผู้ช่วยเลขานุการ
26 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :                ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้                                  1. ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชาที่เปิดสอน ทุกภาคการศึกษา
                2.รายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะพยาบาลศาสตร์
                3. หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี

สั่ง ณ วันที่ : 13 ตุลาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th