KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 633/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557วัตถุประสงค์ :                ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เรื่องการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น

                เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 และสอบซ่อม ระหว่างวันที่ 21-21 พฤษภาคม 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ดังนี้

                     

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  รองประธานกรรมการ
3 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
5 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
6 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
7 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
8 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายพิจารณาความถูกต้องของข้อสอบ
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดทำข้อสอบ
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี  อนุกรรมการ
4 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  อนุกรรมการ
5 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  อนุกรรมการ
6 .  นางนงนุช ไชยยศ  อนุกรรมการ
7 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  อนุกรรมการ
8 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  อนุกรรมการ
9 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  อนุกรรมการ
10 .  นางปุณณภา วิริยะ  อนุกรรมการ
11 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  อนุกรรมการ
12 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  อนุกรรมการ
13 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  อนุกรรมการ
14 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  อนุกรรมการ
15 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  อนุกรรมการ
16 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
17 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  รองประธานอนุกรรมการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายประมวลผลการสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  อนุกรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายสถานที่
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นายอดุลย์ สีคำดี  อนุกรรมการ
3 .  นายจรัล ใจงาม  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
4 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
5 .  นายสุพล มูลวิไชย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
อนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการสอบ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  อนุกรรมการ
3 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อนุกรรมการ
4 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  อนุกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
8 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
9 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  อนุกรรมการ
4 .  นายวัชรา เชิดลำ  อนุกรรมการ
5 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 1 พฤษภาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th