KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 505/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม เรื่อง การระงับอัคคีภัย และการซ้อมอพยพจากอัคคีภัยและภัยพิบัติ ประจำปี 2558วัตถุประสงค์ :                                ด้วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ระบบกายภาพและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรและคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การระงับอัคคีภัยและการซ้อมอพยพจากอัคคีภัยและภัยพิบัติ ครั้งที่ ๑ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักและบุคลากรประจำหอพักนักศึกษา หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 และครั้งที่ 2 สำหรับอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ในเดือนมิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ในอันตรายจากอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี ตลอดจนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการฝึกซ้อมตามแผนการอพยพจากอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ

                                เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม เรื่อง การระงับอัคคีภัยและการซ้อมอพยพจากอัคคีภัยและภัยพิบัติ ประจำปี 2558” ประกอบด้วย

                               

รายนาม :
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
4 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร
1 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
3 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
4 .  นายอภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน เอกสาร และการประเมินผล
1 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
4 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  กรรมการ
5 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
6 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
1 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
3 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
4 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
5 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
6 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ อาหาร และเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
3 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
4 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
5 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
6 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และอาคารสถานที่
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
3 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
5 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
6 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
7 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
8 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
9 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
10 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
11 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
12 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
13 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
3 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 17 เมษายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th