KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 183/2558
เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :                ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1143/2558 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2557 คณบดีได้แต่งตั้งงคณะกรรมบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2075/2558 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น

                เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
6 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
10 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
14 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
15 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
16 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
17 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
18 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
19 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
20 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
21 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
22 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
23 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  กรรมการและเลขานุการ
24 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์และพัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของ คณะพยาบาลศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามแผนการบริหาร ความเสี่ยงของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะฯ
4. จัดทำรายงานผลการประเมิน องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
5. รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแก่มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th