KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 269/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ประจำหน่วยงานในงานบริหารทั่วไปวัตถุประสงค์ :                 ด้วย งานบริหารทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ประจำหน่วยงานในงานบริหารทั่วไป เพื่อให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ ตามหลัก 5 ส. ลดการใช้พลังงานในสำนักงาน มีการบูรณาการไคเซ็นเพื่อกำจัดความสูญเปล่าของการใช้พื้นที่ รวมทั้งรณรงค์กิจกรรมคัดแยกขยะในสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วม และเกิดความต่อเนื่องยั่งยืนในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ในบุคลากรทุกคนของงานบริหารทั่วไปนั้น

                 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ประจำหน่วยงานในงานบริหารทั่วไป” ประกอบด้วย

รายนาม :
อนุกรรมการ 5 ส. ประจำหน่วยสารบรรณ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  อนุกรรมการ
2 .  นายประยูร หล้ามูล  อนุกรรมการ
3 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  อนุกรรมการ
4 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  อนุกรรมการ
5 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  อนุกรรมการ
6 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการ 5 ส. ประจำหน่วยบริหารงานบุคคล
1 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  อนุกรรมการ
2 .  นางรัชชดา จงภักดี  อนุกรรมการ
3 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  อนุกรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการ 5 ส. ประจำหน่วยอาคารสถานที่
1 .  นายจรัล ใจงาม  อนุกรรมการ
2 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  อนุกรรมการ
3 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  อนุกรรมการ
4 .  นายสุพล มูลวิไชย  อนุกรรมการ
5 .  นายสุพล มูลวิไชย  อนุกรรมการ
6 .  นายอดุลย์ สีคำดี  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการ 5 ส. ประจำหน่วยยานพาหนะ
1 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  อนุกรรมการ
2 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  อนุกรรมการ
3 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  อนุกรรมการ
4 .  นายไพทูลย์ จันที  อนุกรรมการ
5 .  นายมนัส สิทธิเสนา  อนุกรรมการ
6 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  อนุกรรมการ
7 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการ 5 ส. ประจำสำนักกลุ่มวิชา
1 .  นางสาวชลลดา กองสุข  อนุกรรมการ
2 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  อนุกรรมการ
3 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  อนุกรรมการ
4 .  นางประไพ อินตา  อนุกรรมการ
5 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  อนุกรรมการ
6 .  นางรัชนี ทีปกากร  อนุกรรมการ
7 .  นางสาววรรณพร นามคำ  อนุกรรมการ
8 .  นางวินีรัตน์ สมโน  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. เป็นคณะทำงาน 5 ส. ประจำหน่วยงาน/สำนักงาน
2. จัดทำแผนดำเนินกิจกรรม 5 ส. กำหนดพื้นที่รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม 5 ส. ในหน่วยงาน
3. ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ตามแผนดำเนินงานและพื้นที่ที่กำหนด
4. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ประจำหน่วยงาน/สำนักงาน

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2560

สั่ง ณ วันที่ : 9 มีนาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th