KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 261 / 2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ เรื่องทักษะชีวิตวัตถุประสงค์ :ตามที่ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก ได้รับการอนุมัติให้จัดโครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่เรื่อง ทักษะชีวิต ในวันที่ 12 -13 มิถุนายน 2547 โรงแรม Botanic Residence อำ เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.สมบัติ ไชยวัณณ์  ที่ปรึกษา
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
2 .  อ.สุภาพ ใบแก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 4 มิถุนายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th