KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 036/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2557วัตถุประสงค์ :                ด้วย คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ได้จัดโครงการ “บ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณต่อผู้ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2557 พบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ได้รับรางวัลดีเด่น ผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ และบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นฯ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่อาจารย์และบุคลากรในการประพฤติปฏิบัติ แห่งคุณค่าของความรู้ ความสามารถและคุณแห่งความดีที่ผู้ได้รับรางวัลได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง นั้น

                เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น “คณะกรรมการโครงการ “บ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2557” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  รองประธานกรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
6 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประเมินผล และลงทะเบียนมอบของที่ระลึก
1 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
4 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  กรรมการ
5 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
6 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
7 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
8 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
9 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
10 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
3 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
6 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
2 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
5 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
6 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
7 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
8 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการ
9 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
10 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
11 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
12 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายของขวัญและของรางวัล
1 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
2 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
3 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
4 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการ
5 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
6 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
7 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
4 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
5 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
6 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
7 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
8 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
9 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
5 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 


หน้าที่ :     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 15 มกราคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th