KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 041 /2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558วัตถุประสงค์ :                                ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงานวันวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ในวันที่ 19-24 มกราคม 2558 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อเรื่อง วิถีวิจัย: มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน (Research Path: Decades CMU Unite for the Nation) และทางกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้ดำเนินการจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ นั้น

                                เพื่อให้การดำเนินงานของคณะทำงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะทำงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  รองประธานกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  รองประธานกรรมการ
 
คณะทำงานฝ่ายนิทรรศการและวิชาการ
1 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  คณะทำงาน
2 .  ผศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  คณะทำงาน
3 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  คณะทำงาน
4 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  คณะทำงาน
5 .  รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  คณะทำงาน
6 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  คณะทำงาน
7 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  คณะทำงาน
8 .  ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  คณะทำงาน
9 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  คณะทำงาน
10 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  คณะทำงาน
11 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  คณะทำงาน
12 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  คณะทำงาน
 
คณะทำงานฝ่ายอาหารและสวัสดิการ
1 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  คณะทำงาน
2 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  คณะทำงาน
3 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  คณะทำงาน
4 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  คณะทำงาน
5 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  คณะทำงาน
 
คณะทำงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  คณะทำงาน
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  คณะทำงาน
3 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  คณะทำงาน
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  คณะทำงาน
 
คณะทำงานฝ่ายตกแต่งและจัดเตรีมสถานที่
1 .  นายจรัล ใจงาม  คณะทำงาน
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  คณะทำงาน
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  คณะทำงาน
4 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  คณะทำงาน
5 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  คณะทำงาน
6 .  นายสุพล มูลวิไชย  คณะทำงาน
7 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  คณะทำงาน
8 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  คณะทำงาน
9 .  นายอดุลย์ สีคำดี  คณะทำงาน
 
คณะทำงานฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  คณะทำงาน
2 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 16 มกราคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th