KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 022/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก ปี 2558วัตถุประสงค์ :                                ตามที่กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ จะจัดฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ให้แก่หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก และจัดกิจกรรมให้กับบุตรหลานของบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 9 มกราคม 2558 นั้น

                                เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก ปี 2558” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  เลขานุการ
4 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  เหรัญญิก
 
กรรมการฝ่ายหารายได้และของขวัญเพิ่มเติม
1 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินภายหลังจัดกิจกรรม
1 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกิจกรรมที่หน่วยสาธิตฯ
1 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
2 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกิจกรรมที่ห้องตรวจผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
1 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานเรื่องของขวัญ อาหารว่าง ยานพาหนะ สถานที่ และอุปกรณ์
1 .  นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์  กรรมการ
2 .  นางจันทร์ฉาย ธงงาม  กรรมการ
3 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
4 .  นางสาวนงลักษณ์ เวชการ  กรรมการ
5 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
6 .  นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม  กรรมการ
7 .  นางยุพิน ตามูล  กรรมการ
8 .  นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม  กรรมการ
9 .  นางวาสนา อ่ำแก้ว  กรรมการ
10 .  นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว  กรรมการ
11 .  นางสาวสังวาลย์ บุญมา  กรรมการ
12 .  นางเสาวณีย์ ชาติรักษา  กรรมการ
13 .  นางอนุรักษ์ นามวงค์  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 9 มกราคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th