KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1797/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนใบอณุญาตประกอบวิชาชีพวัตถุประสงค์ :          ด้วย สภาการพยาบาล ได้ขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ มีส่วนร่วมในการออกข้อสอบเพื่อใช้ในการสอบความรู้ จำนวน 8 รายวิชา รายวิชาละ 2 ชุด โดยเป็นข้อสอบประเภทเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และวัดความรู้ระดับนำไปใช้ทางการพยาบาล และส่งให้สภาการพยาบาล ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น

          เพื่อให้การดำเนินงานการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการออกข้อสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” ประกอบด้วย

                ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

รายนาม :
วิชาการพยาบาลมารดาและทารก (รหัสวิชา 1102)
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
4 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
 
วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (รหัสวิชา 1103)
1 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
5 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
9 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (รหัสวิชา 1104)
1 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
 
วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (รหัสวิชา 1105)
1 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
 
วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ (รหัสวิชา 1106)
1 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
5 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาขั้นต้น (รหัสวิชา 1107)
1 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
2 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
8 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
12 .  ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
 
วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ (รหัสวิชา 1108)
1 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
5 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 5 กันยายน 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th