KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3507/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39วัตถุประสงค์ :ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 เพื่อรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้ว นั้น
เพื่อให้การดำนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายต้อนรับ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งกรรมการฝ่ายต้อนรับ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 ดังนี้

รายนาม :
1 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
2 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับฝ่ายต้อนรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 คือ
1.จัดที่นั่งสำหรับแขกรับเชิญบนพลับพลาพิธี
2.จัดที่นั่งสำหรับแขกรับเชิญทั่วไป
3.ให้การต้อนรับแขกรับเชิญและนำเข้าประจำที่นั่ง
4.แจกสูจิบัตร
5.จัดคณาจารย์และนักศึกษาในการรับและส่งเสด็จทางเข้าพลับพลาพิธีและอาคารเรือนรับรอง
6.หน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องและอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายต้อนรับ

สั่ง ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th