KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1740/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานจัดโครงการจัดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557วัตถุประสงค์ :           ด้วยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ จะจัดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่คณะพยาบาลศาสตร์ และเพื่อพบสังสรรค์ระหว่างกัน นั้น

           เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557” ประกอบด้วย

                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินการงานจัดโครงการจัดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  รองประธานกรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  เลขานุการ
5 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  ผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดทำสูติบัตร ของที่ระลึกเกษียณและคำกล่าว
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
4 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
5 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
6 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำบอร์ดและจัดทำ CD
1 .  ผศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
5 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
12 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
14 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
15 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
16 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานการประพันธ์คำกลอน
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการจัดมอบของที่ระลึก
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
4 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
5 .  นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี  กรรมการ
6 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
7 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
8 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
9 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
10 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
11 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
12 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
13 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
14 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
15 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
16 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
17 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
18 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการ
19 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
20 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
21 .  นายอภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
22 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
23 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผลและของที่ระลึก
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
4 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
5 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
7 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
8 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
9 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
3 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
5 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
6 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
7 .  อ.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  กรรมการ
8 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
9 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
10 .  นางสาวภัคจิรา ใจมั่น  กรรมการ
11 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
13 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
14 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
15 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
16 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
17 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
5 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
6 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
4 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
6 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
7 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
8 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
12 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
13 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
14 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
15 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
16 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
17 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
19 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแสดง
1 .  รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
4 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
5 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
6 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
7 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
8 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
9 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
10 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี  กรรมการ
3 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
4 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
5 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
6 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
7 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
8 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
9 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
10 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
11 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
12 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
13 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
14 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
15 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
16 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
17 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
18 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
4 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
5 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
6 .  นายนิวัฒน์ เที่ยงธรรม  กรรมการ
7 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
8 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
9 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
10 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
11 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
12 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
13 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
14 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
15 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
16 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
17 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
18 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 26 สิงหาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th