KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3577/2547
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราฃการแทนหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 983/2544 ลงวันที่ 30 เมษายน 2544 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ธนารักษ์ สุวรณณประพิศข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 เลขที่ประจำตำแหน่ง 3715 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2544 เป็นต้นมานั้น
บัดนี้คณะพยาบาลศาสตร์ รายงานว่า รองศาสตราจารย์ธนารักษ์ สุวรณณประพิศ ได้เสนอขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการพยาบาสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ื ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องและได้เสนอชื่อข้าราชกรให้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาดังกล่าว ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารงานของภาควิชาการพยาบาลศาสตร์สาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาำพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 ประกอบกับ ข้อ 21 ข้อ 27 ข้อ 28 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2541 จึง
1.อนุญาตให้ รองศาสตราจารย์ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ลาออกจากตำแหน่งหนัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป
2.แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 เลขที่ประจำตำแหน่ง 3715 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ ให้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่แต่วันที่ 10-17 พฤศจิกายน 2547 3.แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 เลขที่ประจำตำแหน่ง 0520 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ ให้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

รายนาม :
1 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  คณะดำเนินงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th