KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1652/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการจัดเวทีเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพวัตถุประสงค์ :          ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือ จะจัดโครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ ในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

           เพื่อให้การดำเนินงานการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และ มาตรา 87 ประกอบกับ มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการจัดเวทีเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ” ประกอบด้วย

               ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
หัวหน้าโครงการ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
 
กรรมการดำเนินการ
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
4 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการและเลขานุการ
2 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  ผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  ผู้ช่วยเลขานุการ
3 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  ผู้ช่วยเลขานุการ
4 .  นางสาววิไลพรรณ ใจวิไล  ผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  ผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 6 สิงหาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th