KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1674/2557
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557วัตถุประสงค์ :           เพื่อให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2557 ได้รับคำแนะนำในด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนกำหนดการศึกษา และเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 14 (14.1)

          เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาในคำสั่งดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การแนะนำนักศึกษาในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และขอแต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

                 ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

รายนาม :
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
1 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  อาจารย์ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  อาจารย์ที่ปรึกษา
4 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  อาจารย์ที่ปรึกษา
5 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  อาจารย์ที่ปรึกษา
6 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  อาจารย์ที่ปรึกษา
7 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  อาจารย์ที่ปรึกษา
8 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  อาจารย์ที่ปรึกษา
9 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  อาจารย์ที่ปรึกษา
10 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  อาจารย์ที่ปรึกษา
11 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อาจารย์ที่ปรึกษา
12 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  อาจารย์ที่ปรึกษา
13 .  รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์  อาจารย์ที่ปรึกษา
14 .  รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล  อาจารย์ที่ปรึกษา
15 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  อาจารย์ที่ปรึกษา
16 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  อาจารย์ที่ปรึกษา
17 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  อาจารย์ที่ปรึกษา
18 .  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  อาจารย์ที่ปรึกษา
19 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  อาจารย์ที่ปรึกษา
20 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อาจารย์ที่ปรึกษา
21 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  อาจารย์ที่ปรึกษา
22 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อาจารย์ที่ปรึกษา
 


สั่ง ณ วันที่ : 13 สิงหาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th