KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1507/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญ ครบรอบ 42 ปี วันสถาปนา
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557



รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญ ครบรอบ 42 ปี
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
4 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  เลขานุการ
5 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  ผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
3 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
7 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
8 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
9 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
10 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
11 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
12 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
14 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
15 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
5 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
6 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
7 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
8 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
9 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
10 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรับบริจาคปัจจัยทำบุญ
1 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
2 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
3 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
4 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการ
5 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี  กรรมการ
2 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
3 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
4 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
5 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
6 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
7 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
8 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
9 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
10 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
11 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
4 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
5 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
6 .  นายนิวัฒน์ เที่ยงธรรม  กรรมการ
7 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
8 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
9 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
10 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
11 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
12 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
13 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
14 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
15 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
16 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
17 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
18 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
5 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
6 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานอาจารย์อาวุโสพิธีสืบชะตา
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
3 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
4 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
5 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผลและของที่ระลึก
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  กรรมการ
3 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
4 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
5 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
6 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
7 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  คณะดำเนินงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 10 กรกฏาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th