KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 2079/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ เรื่อง การควบคุมอุบัติการณ์การปฏิบัติงานผิดพลาดของนักศึกษาวัตถุประสงค์ :          ด้วยฝ่ายวิชาการ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้ในองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การควบคุมอุบัติการณ์การปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษา ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30-15.35 น. และวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

           เพื่อให้การดำเนินงานการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะทำงานจัดการความรู้ เรื่อง การควบคุมอุบัติการณ์การปฏิบัติงานผิดพลาดของนักศึกษา” ประกอบด้วย

                 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะทำงานจัดการความรู้ เรื่อง การควบคุมอุบัติการณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  คณะทำงาน
2 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  คณะทำงาน
3 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  คณะทำงาน
4 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  คณะทำงาน
5 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  คณะทำงาน
6 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  คณะทำงาน
7 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  คณะทำงาน
8 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  คณะทำงาน
9 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  คณะทำงาน
10 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  คณะทำงาน
11 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  คณะทำงาน
12 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  คณะทำงาน
13 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  คณะทำงาน
14 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  คณะทำงาน
15 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  คณะทำงาน
16 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  คณะทำงาน
17 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  คณะทำงาน
18 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  คณะทำงาน
19 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  คณะทำงาน
20 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  คณะทำงาน
21 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  คณะทำงาน
22 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  คณะทำงาน
23 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  คณะทำงาน
24 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  คณะทำงาน
25 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  คณะทำงาน
26 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  คณะทำงานและเลขานุการ
27 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
28 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานคณะทำงาน
29 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  รองประธานคณะทำงาน
30 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานคณะทำงาน
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบของคณะทำงานในโครงการ
1. ร่วมวางแผนการดำเนินโครงการ
2. ร่วมมือในการดำเนินการ ได้แก่
2.1 การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.2 การจัดเตรียมสถานที่ และการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
2.3 การบันทึกข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.4 การจัดทำเอกสารและแนวปฏิบัติ คณะทำงาน
3. ร่วมประเมินผลการดำเนินโครงการ


สั่ง ณ วันที่ : 31 ตุลาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th