KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 2118/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ สานใจ๋ สามวัย สืบฮีต โตยฮอย จี่เป็ง เจียงใหม่ ประจำปี 2557วัตถุประสงค์ :         ตามที่คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ได้กำหนดจัดโครงการ “สานใจ๋ สามวัย สืบฮีต โตยฮอย ยี่เป็ง เจียงใหม่” ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงและการประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ และการประดิษฐ์โคมไฟประดับบ้านเรือน เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และของท้องถิ่นล้านนา รวมทั้งเป็นบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับบริการวิชาการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นั้น

          เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “สานใจ๋ สามวัย สืบฮีต โตยฮอย ยี่เป็ง เจียงใหม่” ประจำปี 2557” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
4 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
5 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  รองประธานกรรมการ
6 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
7 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
4 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
5 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ
1 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
4 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
5 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
6 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
7 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
8 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
5 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
6 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
2 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
3 .  นางสาวมนัสวี ขนอม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
2 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
3 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th