KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 2124/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานโครงการ ติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยภูเขาวัตถุประสงค์ :          ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดโครงการบริการวิชาการ “ติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยภูเขา” ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ณ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

          เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “ติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยภูเขา” ประกอบด้วย

รายนาม :
ณะกรรมการดำเนินการงานโครงการ
1 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
4 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  รองประธานกรรมการ
5 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
7 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
8 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
9 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
11 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการและเลขานุการ
12 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th