KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1945/2557
เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง ระดับวุฒิบัตรวัตถุประสงค์ :        ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 107/๒๕๕7 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง ระดับวุฒิบัตร ลงวันที่ 27 มกราคม ๒๕๕7 เป็นต้นมานั้น

         เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนที่ตั้งไว้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๑ จึงขอยกเลิกและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง ระดับวุฒิบัตร” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง ระดับวุฒิบัตร
1 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
10 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 8 ตุลาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th