KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1760/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life) ครั้งที่ 2วัตถุประสงค์ :          ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดโครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life) ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 06.00 – 10.00 น. ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส 50 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชน ให้ความสนใจในการดูแล และรักษาสุขภาพ โดยการออกกำลังกายด้วยการเดิน เพื่อหาทุนสมทบการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนแก่นักศึกษาของคณะฯ และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ให้การสนับสนุนสังคมชุมชน นั้น

          เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการโครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life) ครั้งที่ 2” ประกอบด้วย

                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะกรรมการโครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life) ครั้งที่ 2
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  ประธานกรรมการ
3 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ประธานกรรมการ
4 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  ประธานกรรมการ
5 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ประธานกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  ประธานกรรมการ
8 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
9 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
10 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  ประธานกรรมการ
11 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
12 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
13 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
14 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ประธานกรรมการ
15 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ที่ปรึกษา
16 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
17 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
19 .  อ.ดร.กาญจนา ธานะ  กรรมการ
20 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
21 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
22 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
23 .  ผศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
24 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
25 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
26 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
27 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
28 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
29 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
30 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
31 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
32 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
33 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
34 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
35 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
36 .  นายณัฐกานต์ ศรีวิชัย  กรรมการ
37 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
38 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
39 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
40 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
41 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
42 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
43 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
44 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
45 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
46 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
47 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
48 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
49 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
50 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
51 .  รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
52 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
53 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
54 .  นายนันท์ ไหวคิด  กรรมการ
55 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
56 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
57 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
58 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
59 .  นายนิวัฒน์ เที่ยงธรรม  กรรมการ
60 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  กรรมการ
61 .  ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
62 .  ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
63 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
64 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
65 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
66 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
67 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
68 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
69 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
70 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
71 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
72 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
73 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
74 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการ
75 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
76 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
77 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
78 .  นางสาวพรชุลี รังสิยารมณ์  กรรมการ
79 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
80 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
81 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
82 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
83 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
84 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
85 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
86 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
87 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
88 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
89 .  นางสาวภัคจิรา ใจมั่น  กรรมการ
90 .  นางสาวภัทราวดี ประชากรณ์  กรรมการ
91 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
92 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
93 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
94 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
95 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
96 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
97 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
98 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
99 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
100 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
101 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
102 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
103 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
104 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
105 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
106 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
107 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
108 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
109 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
110 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
111 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
112 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
113 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
114 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
115 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
116 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
117 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
118 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
119 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
120 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
121 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
122 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
123 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
124 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
125 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
126 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
127 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
128 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
129 .  นายอภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
130 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
131 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
132 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
133 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
134 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
135 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
136 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
137 .  นางสาวอาภรณ์ หล้าคำปัน  กรรมการ
138 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการและเลขานุการ
139 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการและเลขานุการ
140 .  นางประไพ อินตา  กรรมการและเลขานุการ
141 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการและเลขานุการ
142 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการและเลขานุการ
143 .  นางสาวมัลลิกา อุดมสิน  กรรมการและเลขานุการ
144 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการและเลขานุการ
145 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการและเลขานุการ
146 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการและเลขานุการ
147 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการและเลขานุการ
148 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการและเลขานุการ
149 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการและเลขานุการ
150 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
151 .  อ.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
152 .  นางสาวปัญญปัทม์ นุ่มนวล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
153 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
154 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
155 .  นางสาวมนัสวี ขนอม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
156 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
157 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
158 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
159 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
160 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่คณะกรรมการดำเนินงาน
- ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อการจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- วางแผนการดำเนินโครงการทั้งหมด ดูแลติดตามและประเมินผล

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
- จัดทำบัตร และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั้งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงานทุกช่องทาง
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
- จัดเตรียมสถานที่ เวที และจัดทำแผนผังเดินภายในมหาวิทยาลัย
- ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการขออนุญาตใช้ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้าในบริเวณงาน
และประสานงานกับหน่วยรักษาความปลอดภัยในการช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางเดิน
- จัดเตรียมยานพาหนะ รับ-ส่ง อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และอาจารย์อาวุโสที่มาร่วมงาน
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
- จัดเตรียมพิธีการและพิธีกรตลอดการจัดโครงการฯ และดูแลความเรียบร้อย
- ต้อนรับและดูแลผู้มีเกียรติที่มาเป็นประธานเปิดงาน
- จัดทำคำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิดงาน
- ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ เพื่อจัดเตรียมกำหนดการ
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
- ต้อนรับและดูแลประธานและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
- ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ เพื่อจัดเตรียมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายจัดการเดิน
- ประสานงานกับฝ่ายสถานที่เพื่อบริหารจัดการเส้นทางเดิน
- จัดเตรียมผู้ประจำแต่ละจุดเดิน และจัดทำป้ายสัญญลักษณ์เส้นทางในแต่ละจุด
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
- จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัย
- บันทึกภาพเคลื่อนไหวภายในงาน และรอบๆ บริเวณที่เดิน รวมทั้งบันทึกภาพวิดีโอตลอด
- จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ถ้ามี)
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ ของขวัญและของที่ระลึก
- ติดต่อและประสานงานกับบริษัทฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุน
- ติดต่อร้านค้ามาจัดกิจกรรมบริเวณภายในงาน
- จัดเตรียมของขวัญและของที่ระลึก สำหรับแจกรางวัล
- จัดทำหนังสือตอบขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุน
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
- ติดต่อร้านค้ามาจัดกิจกรรมบริเวณภายในงาน
- จัดหาซุ้มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อจำหน่าย เพื่อมาไว้ในงาน
- จัดหาน้ำดื่มและอาหารว่าง แจกผู้เข้าร่วมงาน และประจำแต่ละจุด
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและจับหางบัตร
- ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการเพื่อขอรายชื่อหน่วยงานและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
- จัดทำบัตรเพื่อจับฉลากหางบัตรและมอบของรางวัล โดยประสานงานกับฝ่ายจัดหาของรางวัล
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการและตรวจสุขภาพ
- จัดบูธให้ความรู้และบริการในการสร้างเสริมสุขภาพ
- การนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อแสดงให้เห็นผลดีของการออกกำลังกายที่มีต่อสุขภาพ
- การตรวจสุขภาพโปรแกรมประเมินความเสี่ยงด้านมะเร็ง
- การจัดรำเต๋าเต๋อซิ่นซี
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
- จัดทำแบบประเมินผล
- แจกแบบประเมินผล รวบรวมและสรุปผลการประเมินผล
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการอำนวยการ

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
- ประมาณการจากแต่ละฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมเสนอประธานกรรมการ
- รับเงินสนับสนุนจากการจำหน่ายบัตรจากหน่วยงานต่าง ๆ ล่วงหน้าและวันที่จัดโครงการฯ
- ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่หน่วยงานสนับสนุน
- สรุปรายรับ-รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
- จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการขอใช้พื้นที่
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ
- จัดทำหนังสือเชิญสถาบันการศึกษา/โรงพยาบาล/ มหาวิทยาลัย
- จัดทำหนังสือเชิญอธิการบดี ที่ปรึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด
- ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย
- รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ จากทุกฝ่ายเสนอคณะกรรมการอำนวยการ


สั่ง ณ วันที่ : 29 สิงหาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th