KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 2075/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมในคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :          ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1143/2557 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น

          เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)” ประกอบด้วย

                ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของคณะฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะฯ
4. จัดทำรายงานผลการประเมิน องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
5. รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแก่มหาวิทยาลัย

สั่ง ณ วันที่ : 31 ตุลาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th