KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 2125/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :           ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 431/2555 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น

          เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตร 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น “คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

                ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย
1 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  รองประธานกรรมการ
4 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
10 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการและเลขานุการ
12 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการและเลขานุการ
13 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
15 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
16 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  ผู้ทรงคุณวุฒิ
17 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิ
18 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ
19 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  ผู้ทรงคุณวุฒิ
20 .  ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 


สั่ง ณ วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th