KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 2158/2557
เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการทุนกตเวทิตาอาจารย์วัตถุประสงค์ :         ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 752/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทุนกตเวทิตาอาจารย์ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นมานั้น

         เพื่อให้การบริหารจัดกานในด้านสวัสดิการการช่วยเหลืออาจารย์ที่เกษียณอายุงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 มาตรา 75 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอยกเลิกและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น " คณะกรรมการทุนกตเวทิตาอาจารย์" ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการทุนกตเวทิตา
1 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
4 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
5 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  เลขานุการ
7 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :1 . พิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้เงินทุนกตเวทิตาอาจารย์
2 . เยี่ยมเยียนอาจารย์ที่เกษียณอายุงานที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
3 . ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th