KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3712/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามที่ ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันทีี่ 27 พฤศจิกายน 2547 ได้เห็นชอบแนวทางในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2547-2551 โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำยุทธศาสตร์การบริหารตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาระบบบริหารงานมหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มทุกระดับให้มีพื้นฐานความรู้ทางวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงานในลักษณะของการจัดการความรู้ร่วมกัน (Knowledge Mangement) นั้น
เพื่อให้การดำเนินการพัมนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวนโยบายของหมาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตาม มาตรา 18 และ 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการฯมีหน้าที่ในการศึกษาและกำหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจตลอดจนประสบการณ์ต่างๆที่ทันสมัยและนำมาใช้กับการปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 1 ธันวาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th