KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1306/2557
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557วัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 156/2556 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2556 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลให้คำปรึกษากับนักศึกษาภายในชั้นปี นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของอาจารย์ประจำชั้นดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
จึงขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557” ประกอบด้วย

รายนาม :
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 1
1 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  อาจารย์ประจำชั้น
2 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อาจารย์ประจำชั้น
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 2
1 .  อ.ดร.กาญจนา ธานะ  อาจารย์ประจำชั้น
2 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  อาจารย์ประจำชั้น
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 3
1 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  อาจารย์ประจำชั้น
2 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  อาจารย์ประจำชั้น
3 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  อาจารย์ประจำชั้น
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 4
1 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  อาจารย์ประจำชั้น
2 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  อาจารย์ประจำชั้น
3 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  อาจารย์ประจำชั้น
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
1 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  อาจารย์ประจำชั้น
2 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  อาจารย์ประจำชั้น
3 .  นางสาวภัคจิรา ใจมั่น  อาจารย์ประจำชั้น
 


หน้าที่ :ให้อาจารย์ประจำชั้นมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาในชั้นปีที่รับผิดชอบและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชั้นปี
2.สร้างความอบอุ่น ความคุ้นเคย รวมถึงความสามัคคีของนักศึกษาในชั้นปีและระหว่างชั้นปี
3.ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของคณะ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
4.ประสานงานกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา
5.วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี
6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 19 มิถุนายน 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th