KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช.1330/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10(2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสถาบันสมทบ พงศ.2557

จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะอนุกรรมการประจำสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  ผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  ผู้ช่วยเลขานุการ
3 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานอนุกรรมการ
4 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  อนุกรรมการ
5 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
7 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  อนุกรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. กำกับ ดูแลมาตรฐานการศึกษาของสถาบันสมทบโดยยึดปณิธาน นโยบาย ข้อบังคับและประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหลัก
2. ติดตามและประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และประเมินผลการบริหารงานด้านวิชาการของสถาบันสมทบแล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำสถาบันสมทบเป็นประจำทุกปี
3. ประสานงานด้านการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันสมทบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. เสนอแนะวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการให้แก่สถาบันสมทบ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรมการประจำสถาบันสมทบมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 21 พฤษภาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th