KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3379/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3284/2546 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2546 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อมีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนและดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่เป็นคณะกรรมการฯให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และ 21(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงเห็นสมควร
1.ยกเลิกคำสั่งที่ 3284 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2547 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.แต่งตั้งบุคคลดังรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระรการดำเนินงาน 2 ปี และมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1.พิจารณาอนุมัติเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่มีความสำคัญ ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยและนักวิชาการของมหาวิทยาลัย
2.พิจารณาอนุมัติเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโครงการวิจัยของส่วนราชการและหน่วยงาน
3.พิจารณาคัดเลือกและให้รางวัลคณาจารย์และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี
4.จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายงานทรัพย์สินและบัญชีรายรับ-รายจ่ายเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบทุกสิ้นปีปฏิทิน
5.ส่งเสริมการตีพิมพ์บทความ ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการนานาชาติ 6.จัดหารายได้หรือผลประโยขน์อื่นเพื่อนำมาสมทบกองทุนตามที่เห็นสมควร 7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานวิจัยของหมาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 23 ธันวาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th