KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช.1332/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :
ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามคำสั่งที่ 1264/2552 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 , คำสั่งที่ 1207/2553 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2553 และคำสั่งที่ 2375/2554 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 นั้น
เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้

1. ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 1264/2552 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารปละประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คำสั่งที่ 1207/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) และคำสั่งที่ 2375/2554 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุดใหม่ ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :3. ให้คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ ชุดนี้ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดำเนินการพัฒนาวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) พิจารณาปัญหาที่เกิดจากการนำระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปปฏิบัติ
3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวทำการแทน แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการทราบ
4) ประสานงานในการบริหารวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5) ประสานงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิชกาารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) พิจารณาให้ความเห็นแก่มหาวิทยาลัย ในด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษาและอื่น ๆ
7) เรื่องอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 22 พฤษภาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th