KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 540/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 72/2547 ลงวันทีี่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 และที่ 105/2547 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2547 เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม) ไปแล้วนั้น
เนื่องจากมีกรรมการทางท่านเกษียณอายุราชการ ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร อารีวรรณ กลั่นกลิ่น เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน(เพิ่มเติม) โดยมีหน้าที่ตามคำสั่งที่อ้างถึงข้างต้น

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 28 ธันวาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th