KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 885/2557
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายในคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 166/2556 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556 เรื่อง ขอยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
จึงขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
ณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายในคณะพยาบาลศาสตร์
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  อนุกรรมการ
4 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  อนุกรรมการ
5 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  อนุกรรมการ
6 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  อนุกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  อนุกรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  อนุกรรมการ
9 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  อนุกรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  อนุกรรมการ
11 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
12 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  อนุกรรมการ
13 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  อนุกรรมการ
14 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อนุกรรมการ
15 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  อนุกรรมการ
16 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อนุกรรมการ
17 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  อนุกรรมการ
18 .  ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  อนุกรรมการ
19 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  อนุกรรมการ
20 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  อนุกรรมการ
21 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  อนุกรรมการ
22 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  อนุกรรมการ
23 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  อนุกรรมการ
24 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  อนุกรรมการ
25 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  อนุกรรมการ
26 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
27 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อนุกรรมการ
28 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
29 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการ
30 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
31 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  อนุกรรมการและเลขานุการ
32 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  อนุกรรมการและเลขานุการ
33 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :1. ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชา และหน่วยงาน
2. ให้คำแนะนำ / ข้อมูลป้อนกลับแก่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาและหน่วยงานในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 22 เมษายน 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th