KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมควบคุมโรค244/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสัมมนาทางวิชาการโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 11วัตถุประสงค์ :
ตามที่กรมควบคุมโรค โดยสถาบันบำราศนราดูร ร่วมกับชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย จะดำเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2557 เรื่อง "Infection Control in The Era fo MDROs" ณ จอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรีนั้น
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ กรมควบคุมโรค จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสัมมนทางวิชาการโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 11 ดังนี้

รายนาม :
คณะทำงานฝ่ายวิชาการและพิธีการ
1 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
 
คณะทำงานด้านวิจัย
1 .  รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
 


หน้าที่ :คณะทำงานฝ่ายวิชาการและพิธีการ
1.ดำเนินการติดต่อวิทยากรและทำหนังสือเชิญวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
2.ดำเนินพิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมสัมมนา
3.จัดเตรียมเอกสารประกอบการสัมมนา
4.ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา/หน่วยกิตวิชาชีพ
5.จดบันทึกรายงานการประชุม และสรุปผลการสัมมนา ตลอดจนประเมินผลการสัมมนา
6.ดำเนินการในส่วนของการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการการสัมมนา
7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานด้านวิจัย
1.ประกาศกำหนดการ วิธีการเสนอผลงานวิจัยที่เสนอในการสัมมนา
2.คัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอทางวิธีบรรยายและโปสเตอร์
3.ประสานกับนักวิจัยเกี่ยวกับสิทธิ รางวัล และการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบที่ได้รับการพิจารณา
4.แก้ไขบทคัดย่อ แล้วส่งฝ่ายจัดทำเอกสาร/สื่อการบรรยายเพื่อจัดพิมพ์ในเอกสารแจกที่ประชุม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th