KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 673/2557
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาวัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 352/2549 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2549 ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ) ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ นั้น
เพื่อให้การบริหารงานในคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551

จึงมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ พนักงานมหาวิทยาลัย-สายวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ไปปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชา การพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป

รายนาม :
ผู้ปฏิบัติงาน
1 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 21 มีนาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th