KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 553/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ เรื่อง การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557วัตถุประสงค์ :
ด้วย คณะกรรมการจัดการความรู้ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ และกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้จัดการความรู้ด้านการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ขึ้น โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จากสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ และมีการสรุปเอกสารความรู้ เพื่อนำไปจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ที่จะเข้าสู่บทบาทการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รุ่นใหม่ต่อไป นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ด้านการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น“คณะทำงานจัดการความรู้ เรื่อง การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะทำงานจัดการความรู้ เรื่อง การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557
1 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ประธานกรรมการ
2 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
3 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  คณะทำงาน
4 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  คณะทำงาน
5 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  คณะทำงาน
6 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  คณะทำงาน
7 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  คณะทำงาน
8 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  คณะทำงาน
9 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  คณะทำงาน
10 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  คณะทำงาน
11 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  คณะทำงาน
12 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  คณะทำงาน
13 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  คณะทำงาน
14 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  คณะทำงาน
15 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  คณะทำงาน
16 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  คณะทำงาน
17 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  คณะทำงาน
18 .  ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  คณะทำงาน
19 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  คณะทำงาน
20 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  คณะทำงาน
21 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  คณะทำงาน
22 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  คณะทำงาน
23 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  คณะทำงาน
24 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  คณะทำงาน
25 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  คณะทำงาน
26 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  คณะทำงาน
27 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  คณะทำงาน
28 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  คณะทำงาน
29 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  คณะทำงาน
30 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  คณะทำงานและเลขานุการ
 


หน้าที่ :
1.ร่วมวางแผนการดำเนินโครงการ
2.ร่วมมือในการดำเนินการ ได้แก่
2.1การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.2การจัดเตรียมสถานที่ และการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
2.3การบันทึกข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.4การจัดทำเอกสารและแนวปฏิบัติ
3.ร่วมประเมินการดำเนินโครงการ

สั่ง ณ วันที่ : 7 มีนาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th