KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 534/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo) ประจำปี 2557วัตถุประสงค์ :
ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงานเครือข่ายวิจัยภาคเหลือและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “งานมหกรรมวิจัย ส่วนภูมิภาค” (Regional Research Expo) ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดหลัก วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การใช้ประโยชน์” นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะทำงานงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo) ประจำปี 2557” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  ที่ปรึกษา
2 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ฝ่ายนิทรรศการและวิชาการ
1 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  คณะทำงาน
2 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  คณะทำงาน
3 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  คณะทำงาน
4 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  คณะทำงาน
5 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  คณะทำงาน
6 .  รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  คณะทำงาน
7 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  คณะทำงาน
8 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  คณะทำงาน
9 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  คณะทำงาน
10 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  คณะทำงาน
11 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  คณะทำงาน
12 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  คณะทำงาน
13 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  คณะทำงาน
 
ฝ่ายตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่
1 .  นางกมลชนก กาวิล  คณะทำงาน
2 .  นายจรัล ใจงาม  คณะทำงาน
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  คณะทำงาน
4 .  นายเจริญพร คำป๊อก  คณะทำงาน
5 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  คณะทำงาน
6 .  นายปรีดา มณีวร  คณะทำงาน
7 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  คณะทำงาน
8 .  นายสุพล มูลวิไชย  คณะทำงาน
9 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  คณะทำงาน
10 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  คณะทำงาน
11 .  นายอดุลย์ สีคำดี  คณะทำงาน
 
ฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  คณะทำงาน
2 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 4 มีนาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th