KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 469/2557
เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาลาออก และแต่งตั้งแทนวัตถุประสงค์ :
ด้วย อาจารย์สุจิตรา ชัยวุฒิ อาจารย์ในสังกัดกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และ นรีเวชวิทยา ได้ขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เนื่องจากได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
จึงให้อาจารย์สุจิตรา ชัยวุฒิ พ้นจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิชา พึ่งชมภู เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแทน ดังรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
อาจารย์ที่ปรึกษา
1 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  อาจารย์ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :
เอกสารแนบท้ายคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 469 /2557 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
1.541210047 นางสาว นภสร หาญใจ
2 .541210048 นางสาว นริศรา กุญชร ณ อยุธยา
3 .541210050 นางสาว นริชา จอมขันเงิน
4 .541210051 นางสาว นิลรัตน์ วงษ์วุฒิ
5 .541210052 นางสาว นิโลบล มานะโส
6 .541210053 นางสาว เบญจพรรณ มาเวหา
7 .541210054 นางสาว เบญจภรณ์ พรมขาว

สั่ง ณ วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th