KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 467/2557
เรื่อง ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒนวัตถุประสงค์ :
ตามที่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมาร เวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เสนอแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน ตำแหน่ง อาจารย์ เป็นอาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย นั้น
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑
จึงขอแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช เป็น ครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน โดยสามารถนับเป็นภาระงานตามที่ปฏิบัติงานจริง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
ครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน
1 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ครูพี่เลี้ยง
 


สั่ง ณ วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th