KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก.ควบคุมโรค1762/2556
เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจัดทำแนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล และแนวทางการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลวัตถุประสงค์ :
ตามที่ สถาบันบำราศนราดูร ได้ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล และการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง/มาตรฐาน ของประเทศในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลมีความน่าเชื่อถือ สามารถอ้างอิงได้ กรมควบคุมโรค จึงแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำเนินการจัดทำแนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล และแนวทางการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล ดังนี้

รายนาม :
ผู้เชี่ยวชาญจัดทำแนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล และแนวทางการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล
1 .  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  คณะดำเนินงาน
2 .  รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  คณะดำเนินงาน
3 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  คณะดำเนินงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 3 ธันวาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th