KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 381/2557
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 077/2557 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ แล้วนั้น
ประกอบกับประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวาระการดำเนินงานเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของคณบดี และมีหน้าที่ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กองทุนพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555 นั้น
เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2551 หมวด 8 ข้อ 38
จึงขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
5 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
6 .  นางกมลชนก กาวิล  ผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการและเลขานุการ
8 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  เหรัญญิก
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th