KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช. 0386/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557วัตถุประสงค์ :
ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ ตลอดจนเพื่อให้เป็นบัณฑิตมีความสมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ
ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ดำเนินงานด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พงศ. 2551
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ดังนี้

รายนาม :
ณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
1 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
 


หน้าที่ :
1. กำหนดนโยบายและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
2. ให้แนวทางการบริหารงบประมาณกิจกรรมกีฬาและงบประมาณกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
3. ให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณโครงการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการดำเนินกิจกรรม
5. ดูแลและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมและสร้างสรรค์
6. อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา 1 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557

สั่ง ณ วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th