KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 497/2547
เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการ "ร่าง"หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 402/2545 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2545 แต่งตั้งคณะกรรมการ"ร่าง"หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม2545 นั้น
เนื่องจากทีคณะกรรมการร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) บางรายได้ขอลาออกจากราชการฉะนั้น เพื่อให้การร่างหลักสูตรฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลันเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  นายไพฑูรย์ ทองคำ  ผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  ผู้ช่วยเลขานุการ
3 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th