KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษย์ 18/2557
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้การสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 6 และข้อ 23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และอำนาจและหน้าที่ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน และตำแหน่งบริหารอื่นในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ.2554
ขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นกรรมการคุมสอบตามวัน-เวลาและสถานที่ที่ปรากฎในตารางฯ

รายนาม :
กรรมการคุมสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
1 .  นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
2 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
5 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
7 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
 


หน้าที่ :
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร์ ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556 เรื่องวิธีปฏิบัติหน้าที่ในการคุมสอบโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ : 23 มกราคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th