KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 270/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์กาญนา ธานะวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 0251/2557 ลงวันที่ 24 มกราคม 2557 เรื่องบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์กาญจนา ธานะ วุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(พนักงานประจำเต็มเวลา)และให้ทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,950 บาท ตำแหน่งเลขที่ E 140008 สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 


หน้าที่ :คณะกรรมการทำการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์กาญจนา ธานะ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โดยประเมินทุกภาคการศึกษา ตามแบบประเมินแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 กำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

สั่ง ณ วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th