KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 130/2557
เรื่อง แต่งตั้งประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องสอบสำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) และนักศึกษาสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา 2556วัตถุประสงค์ :
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2542 เรื่องการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น
เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2557 และระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ. 2551 คณะพยาบาลศาสตร์
จึงแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
ประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ : สนามสอบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
4 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
 
ผู้ควบคุมห้องสอบ : สนามสอบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  คณะทำงาน
2 .  นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา  คณะทำงาน
3 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  คณะทำงาน
4 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  คณะทำงาน
5 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  คณะทำงาน
6 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  คณะทำงาน
7 .  นางสาวดวงเดือน บุดดา  คณะทำงาน
8 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  คณะทำงาน
9 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  คณะทำงาน
10 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  คณะทำงาน
11 .  นางสาวนิศาชล รักสกุล  คณะทำงาน
12 .  ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  คณะทำงาน
13 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  คณะทำงาน
14 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  คณะทำงาน
15 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  คณะทำงาน
16 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  คณะทำงาน
17 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  คณะทำงาน
18 .  ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  คณะทำงาน
19 .  นางสาวภัคจิรา ใจมั่น  คณะทำงาน
20 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  คณะทำงาน
21 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  คณะทำงาน
22 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  คณะทำงาน
23 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  คณะทำงาน
24 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  คณะทำงาน
25 .  ผศ.สุวิท อินทอง  คณะทำงาน
26 .  นายอภิชาติ กาศโอสถ  คณะทำงาน
27 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  คณะทำงาน
28 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  คณะทำงาน
29 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  คณะทำงาน
 
ประธาน รองประธาน : สนามสอบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
1 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  รองประธานกรรมการ
 
ประธาน รองประธาน : สนามสอบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
1 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  รองประธานกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 28 มกราคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th