KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 107/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง ระดับวุฒิบัตรวัตถุประสงค์ :
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง ระดับวุฒิบัตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนที่ตั้งไว้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ. 2551
จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการจัด การเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง ระดับวุฒิบัตร” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง ระดับวุฒิบัตร
1 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
11 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 27 มกราคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th