KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 085/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมการพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีวัตถุประสงค์ :
ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 09.49 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนการศึกษาพระภิกษุสงฆ์และสามเณร สมทบทุนในการสร้างอาคารที่พักคณะพยาบาลศาสตร์ และจัดหาทุนในการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งด้านการศึกษา การวิจัยและบริการด้านการพยาบาล รวมทั้งเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการจัดเตรียมการพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงาน
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  รองประธานกรรมการ
3 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  รองประธานกรรมการ
4 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รองประธานกรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายแจกซองผ้าป่าและติดตามซองผ้าป่า
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
8 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
17 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
18 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
19 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
20 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
21 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
22 .  ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
23 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
24 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
25 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
26 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
27 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
28 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
29 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
30 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
31 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
32 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
33 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
34 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
35 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
36 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
37 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
38 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
39 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
40 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
41 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
42 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
43 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
44 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
45 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายจัดทำต้นผ้าป่าและกล่องทำบุญ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
3 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
4 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
5 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
6 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
7 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
8 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
9 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
10 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
11 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
12 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
4 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
5 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
6 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 22 มกราคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th