KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 054/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมและอาจารย์นิเทศ หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 12วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง ระดับด้วย กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์จักษุสาธารณสุขและดูแลสุขภาพตาชุมชม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์จักษุสาธารณสุขและ ดูแลสุขภาพตาชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดการอบรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น“คณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมและอาจารย์นิเทศ หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 12” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง ระดับวุฒิบัตร
1 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  รองประธานกรรมการ
4 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
7 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 16 มกราคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th